logo

Adatkezelési Tájékoztató

SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

(2019.04.01.-től hatályos)
A jelen Tájékoztató a Magyarországi Fájdalom Társaság egyesület által folytatott adatkezelési tevékenységre vonatkozik és az azzal kapcsolatos, az érintettek részére nyújtott tájékoztatásokat rögzíti.

Az Adatkezelő a Magyarországi Fájdalom Társaság (továbbiakban „Adatkezelő” vagy „Egyesület”)
képviselője: Elnök
elérhetősége: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. Email: a kapcsolatokban feltüntetett

1. Az adatkezelést igénylő tevékenység (az adatkezelés típusai)

Az Adatkezelő elsősorban mindenkori tagjai személyes adatait kezeli. A tagok személyes adatait elsősorban a www.fajdalom-tarsasag.hu weboldalon keresztül („Honlap”) gyűjti az Adatkezelő. Ezen kívül az Adatkezelő emailben, postai levélben tart kapcsolatot tagjaival, amely kapcsolat-tartás során szintén kezeli tagjai személyes adatait.

A tagok a Honlap következő menüpontjai használatával adják meg az Adatkezelő részére a személyes adataikat:
1. tagfelvételi kérelem kitöltésével;
2. a Honlap használatával (olvasásával) a Honlap használata során az Adatkezelő által al-kalmazott sütik által;
3. a „Kapcsolat” menüpont alatt jelzett emailcímre, postai címre küldött levéllel.

2. Az egyes adatkezelési tevékenységekre vonatkozó tájékoztatás

2.1 Tagfelvételi kérelem kitöltése

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja
A tagjelöltek a Honlapon keresztül, a tagfelvételi kérelem kitöltésével kérhetik felvételüket az Egyesületbe. A kérelem kitöltését követően a Honlap tárhelyén fenntartott tagnyilvántartásban rögzülnek az érintett adatai. Az Adatkezelő a tagfelvételi kérelmet elbírálja és az alapszabály rendelkezéseinek való megfelelés esetén tagjai sorába felveszi az érintettet. Az adatkezelés célja az érintett tagfelvételi kérelmének elbírálása, majd a tagsági jogviszonya alatt tagsági jogainak biztosítása, kötelezettségeinek érvényesítése.

A kezelt személyes adatok köre
A Honlapon a „Tagfelvételi kérelem” menüpont alatt a megadni kért és ott az érintett által mega-dott adatok:
· név, lakcím – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény szerinti tagjegyzékben való rögzítés cél-jából;
· születési idő – az alapszabályban meghatározott, életkorhoz, tagsági jogviszony hozzá-hoz kötött tagdíjmérték érvényesíthetősége céljából;
· belépési idő, szakterület – a tudományos munkássághoz kiadható igazolás céljából;
· emailcím: az alapszabályban rögzített tagsági jogok biztosítására, a tagokkal való kapcso-lattartás, az alapszabály rendelkezései szerinti tájékoztatás (konferenciákról, rendezvé-nyekről, pályázatokról, tagdíjfizetésről, stb. – különösen, de nem kizárólag az alapsza-bály 5@, 6@ szakasz) hírlevél formájában való biztosítása céljából.

Az adatkezelés jogalapja
A tagfelvételi kérelemben megadott adatait az Adatkezelő a tagfelvétellel létrejövő tagsági jogviszonyban az alapszabály szerződés teljesítése jogalapon, a lakcím tekintetében pedig az Adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítése jogalapon kezeli.

Adattovábbítás, címzettek
A „Tagfelvételi kérelem” menüpont alatt megadott adatait az Adatkezelő kizárólag a tagdíjfizetéssel kapcsolatban a tagdíjnyilvántartás, továbbá az alapszabály vonatkozó rendel-kezéseinek érvényesítése céljából tárolja. Ezen kívül a Honlapot fenntartó tárhelyszolgáltató Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. adószám: Hu14571332 és a Honlapot tartalmi szempontból karbantartó alvállalkozó Langmár Zsuzsanna EV. 1171 Budapest, Tanár utca 59. adószám: 69771927-1-42 fér hozzá a „Tagfelvételi kérelem”-ben meg-adott személyes adatokhoz. Az Adatkezelő ezen kívül harmadik személyek részére nem to-vábbítja az érintett személyes adatait, kivéve, ha jogszabály erre kötelezi. A tagok adatait a Honlap tárhelyén tárolja az Adatkezelő, azok nem kerülnek külföldre továbbításra.

Az adatok megőrzésének ideje
A „Tagfelvételi kérelem” menüpont alatt megadott adatait tagsági jogviszonya megszűnéséig kezeli az Adatkezelő. Az érintett tagsági jogviszonya megszűnését követően az Adatkezelő haladéktalanul törli a kezelt személyes adatokat.

2.2 Sütik

A Honlap felkeresése, használata során kizárólag „szükséges sütit” (fájlt, adatcsomagot) telepít a Honlapot működtető szoftver a felhasználó számítógépére. A „szükséges sütik” olyan sütik, ame-lyek nélkül a Honlap nem működik, nem használható. A szükséges sütik azt a célt szolgálják, hogy a Honlapon való böngészés idejére a felhasználó felismerhető legyen, ezzel pedig lehetővé tegye az oldalváltoztatások megjegyzését, így annak elkerülését, hogy a felhasználó újbóli azo-nosítására legyen szükség a Honlapon belül az egyes oldalak meglátogatása esetén. A Honlapon használt szükséges sütik kizárólag a munkamenet idejére települnek a felhasználó számítógépé-re, a munkamenet végén, a böngésző bezárásával a szükséges sütik törlődnek.

Ezen sütik használatáról a jelen Tájékoztatóval tájékoztatja az Adatkezelő az érintetteket, azok használatához további hozzájárulásra nincs szükség, mivel azok az érintett által igényelt in-formációs társadalommal összefüggő szolgáltatás biztosításához, azaz a Honlap használatához elengedhetetlenül szükségesek, a vonatkozó jogszabály szerint külön hozzájárulás nélkül használhatók.

2.3 „Kapcsolat” menüpont, kapcsolati címre küldött email/levél

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja
A „Kapcsolat” menüpont alatt rögzített elérhetőségekre, emailen, vagy postai úton megküldött levélben tud kapcsolatba lépni az Egyesülettel. Ez esetben a saját szándéka szerint és döntése alapján küld elektronikus vagy postai levelet és adja meg a személyes adatait az Adatkezelő részére. Személyes adatai megadása nem kötelező, azonban azok hiányában nem tudja az Adat-kezelő felvenni Önnel a kapcsolatot, megadni számára a kért választ vagy teljesíteni az érintett által megküldött kérelmet.

A kezelt személyes adatok köre
A Honlapon a „Kapcsolat” menüpont alatt rögzített elérhetőségekre emailben, vagy postai levélben az érintett által megküldött adatok.

Az adatkezelés jogalapja
Jelen esetben a megadott személyes adatait az eset körülményeitől függően két jogalapon kezeli az Adatkezelő:
· a tagsági viszony megszüntetésére irányuló nyilatkozat, továbbá bármely más, az Egye-sület alapszabályában foglalt tagsági kötelezettséggel kapcsolatos egyéb nyilatkozatban foglalt személyes adatokat az alapszabály szerződés teljesítése jogalapon kezeli az Adatkezelő;
· bármely egyéb személyes adatnak a fenti módon történő megadása esetén az érintett személyes adatait az érintett hozzájárulása alapján kezeli az Adatkezelő. A „Kapcsolat” menüpont szerinti címre megküldött email, illetve levél önkéntes elküldése az adatkezeléshez való hozzájárulásnak tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulást bármi-kor visszavonhatja az Adatkezelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal, a formanyomtatvány megfelelő kitöltésével.

Adattovábbítás, címzettek
A „Kapcsolat” menüpont alatt megadott adatait az Adatkezelő nem továbbítja harmadik szemé-lyek részére, kivéve, ha arra jogszabály kötelezi. Adatait a levelezőrendszerben, postai levél esetén zárt szekrényben tárolja az Adatkezelő, azok nem kerülnek külföldre továbbításra.

Az adatok megőrzésének ideje
A „Kapcsolat” menüpont alatt megadott adatait azon ügy elintézéséig kezeli az Adatkezelő, ame-lynek céljából megadta az adataidat. Az ügy elintézését követően az Adatkezelő haladéktalanul törli a kezelt személyes adatokat.

3. Milyen jogai vannak az érintettnek? Tájékoztatás az érintett részére az adatkezelés-sel kapcsolatos jogairól

Tekintettel arra, hogy a fentiek szerint az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, vagy az adatkezelés során képződött személyes adatokat a 2. pontban rögzített jogalapokra tekintettel jogosult kezelni az Adatkezelő ezen adatkezeléssel kapcsolatban az alább rögzített jogok illetik meg. Jogait oly módon gyakorolhatja, hogy emailben, vagy postai levélben írásban jelzi az Adatkezelő számára, hogy mely jogát, mely adatát, vagy akár az összes kezelt adat tekintetében, és milyen módon kívánja gyakorolni ezen jogokat. Ilyen jelzés esetén a vonatkozó jogszabály szerint jár el az Adatkezelő és bírálja el a kérését legfeljebb 1 hónap alatt, amely elintézési határidő a jogszabályban foglalt esetekben meghosszabbítható. A válasz megküldésének felté-tele, hogy a kérelem alapján a személye kétséget kizáróan beazonosítható legyen. Ehhez kérjük, hogy jogai érvényesítése céljából a Honlapon található formanyomtatvány kitöltésével keresse meg az Adatkezelőt. A választ a kérelemmel azonos módon (elektronikusan, vagy postai levélként) juttatjuk el a részére.

Az érintett jogai:
Hozzáférés – tájékoztatást kérhet, hogy milyen személyes adatokat kezel Önről az Adatkezelő, milyen célból, kinek továbbítja, meddig tárolja, milyen intézkedéseket tett a jogai érvényesítésé-re benyújtott kérelemre. Joga van mindezekről másolatot kérni.
Helyesbítés – Ön jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítését kérni, amennyiben a kezelt adatok véleménye szerint pontatlanok.
Törlés – Ön jogosult a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok törlését kérni, ha vissza-vonta a hozzájárulását; szintén jogosult a kezelt személyes adatok törlését kérni, ha megítélése szerint az adatkezelés jogszerűtlen, vagy annak célja megszűnt, továbbá, ha azok gyűjtése in-formációs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálása céljából történt. Az Adatkezelő nem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, ha jogi igény érvényesítéséhez szüksége van rá, vagy jogszabály kötelezi a megőrzésre.
Korlátozás – Ön jogosult vagy kérni a kezelt személyes adatok korlátozását, amennyiben törlést kérhetné, de az érdekeit jobban szolgálja a korlátozás. Korlátozás esetén az adatok tárolása foly-tatódik, egyéb adatkezelési tevékenységet nem lehet folytatni.

Amennyiben kéri a személyes adatai helyesbítését, törlését, korlátozását, úgy erről az Adatkezelő köteles mindenkit értesíteni, akinek azt megelőzően továbbította a személyes adatait a jelen Tájékoztató szerint.

Adathordozhatósághoz való jog – Amennyiben más adatkezelő részére kívánja továbbítani az Adatkezelőnek megadott adatait, úgy kérheti azok közvetlen továbbítását, amennyiben az tech-nikailag megvalósítható, továbbá kérheti annak gépelt, olvasható formában való kiadását.

Panasztétel: Amennyiben álláspontja szerint az Adatkezelő jogszerűtlenül kezeli a megadott személyes adatokat, úgy panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz: www.naih.hu.

4. Az Adatkezelő által megtett adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatai kezelésének biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Mindemellett kö-telezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen to-vábbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

5. Jelen Tájékoztató hatálya, módosítása

A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján készült, a jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérésekre a Rendelet rendelkezései az irányadók. A jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezések az első oldalon jelzett időpontban lépnek hatályba, attól az időponttól kezdve szabályozzák a Magyarországi Fájdalom Társaság egyesület. adatkezelési tevékenységét. Az Egyesület bármikor jogosult a jelen Tájékoztatót módosítani, amely módosítás annak a Honlapon való közzétételét követő adatkezelésekre vonatkozik, az érintettek irányába a Honlapon való közzétételtől lesz hatályos. Amennyiben nem ért egyet jelen Tájékoztató bármely módosításával, úgy gyakorolhatja a jelen Tájékoztatóban foglalt törléshez, korlátozáshoz való jogát, amennyiben annak feltételei fennállnak.

X

Elfelejtetted a jelszavadat?

Csatlakozz hozzánk!